11 januari 2020                        Johannes van Slooten en Lolke Johannes Kramer

 

14 maart 2020                          Gosse Ferwerda en Peter Drolinga

 

9 mei 2020                               Mark Buist en Bert Zijlstra

 

11 Juli 2020                              Sape Westra en Dirk-Jan Boersma

 

12 sept 2020                            Edwin Visser en Johan Geertsma

 

14 nov 2020                             Ulbe vd Wal en Yde –Henk Raap